Skip To Main Content

District News

WSD INSPIRES! Media Coverage | Stay Connected

Stay connected with the Westminster School District by visiting our media coverage page, where we proudly showcase the highlights of our educational journey

Westminster School District has received numerous prestigious awards, including the California Pivotal Practice awards for 13 of their schools and the district office, CSBA Golden Bell, Title I Schools, CA Distinguished school. California Association of Bilingual Education Awards (CABE) for our Dual Language Immersion Programs, and high achieving staff that garner national recognition.

The district's commitment to leading the way as the premier Pre K-8th grade school district in Orange County, CA by providing exceptional and innovative experiences where all learners thrive.

Spelling Bee Champion punches ticket to the National Stage in D.C.

Westminster School District is proud to announce that its’ stellar speller, Katelyn Nguyen, has emerged victorious as the Orange County Spelling Bee Champion. Katelyn's remarkable spelling abilities have secured her a shot at the prestigious Scripps National Spelling Bee in Washington D.C. at the end of May. Nguyen is the first ever WSD student to accomplish this feat and she still has more hardware to secure.

Katelyn received well-deserved recognition for her dedication and talent in the field of spelling. Despite this significant achievement, she remains humble and grounded with plans to celebrate this milestone with her family. However, Katelyn' has her sights set on the big stage of the Scripps National Spelling Bee.

Katelyn's success not only reflects her individual brilliance but is also a testament and tribute to the academic excellence that Stacey Middle School in WSD provides. The WSD community congratulates Katelyn on this remarkable accomplishment and wishes her the best of luck as she prepares to represent the district on the National Stage.

Media Coverage of Katelyn: 

 

 

Stay Connected | March 2024 Newsletter | Vietnamese Edition

Thưa Cộng đồng Học khu Westminster (WSD),

Khi chúng ta đón chào mùa xuân đang đến, tôi rất hân hoan và tràn đầy nhiệt huyết về WSD TRUYỀN CẢM HỨNG! để tiếp tục làm việc tận tụy trong khoảng thời gian cuối năm học này. Tháng Ba là tháng của những buổi chúc mừng sôi động và những thành tựu đáng chú ý trong học khu của chúng ta, và tôi rất vinh dự được chia sẻ những tin tức cập nhật này với quý vị.

Trước tiên, tôi muốn dành một ít thời gian để ghi nhận những thành quả xuất sắc của đội ngũ nhân viên và học sinh của chúng ta. Trong tháng này, chúng tôi đã tổ chức lễ trao giải Foundation Awards hàng năm, để khen tặng những thành quả đặc biệt của học sinh và lộ trình dẫn đến thành công của các em. Thật là vui khi thấy cộng đồng của chúng ta cùng nhau tôn vinh sự tận tụy, cống hiến và niềm đam mê mà các học sinh và nhân viên của chúng ta đã đặt vào trong công việc hàng ngày.

Trong tháng này, WSD hợp tác với Trường Trung học Westminster (WHS) thuộc Học khu Trung học Huntington Beach Union để kết nối với Chương trình Hội nhập Song ngữ Tiếng Việt (VDLI) của chúng ta tại trường tiểu học Demille và trường trung cấp Warner. Sự hợp tác giữa WSD và WHS đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát huy sự đa dạng ngôn ngữ và thông thạo về văn hóa trong hành trình học tập của mỗi học sinh VDLI. Chương trình VDLI tại WSD đã thu hút được vô số sự chú ý của công chúng vì là chương trình VDLI đầu tiên ở bang California. Giờ đây, với sự hợp tác với Trường Trung học Westminster, WSD là học khu có chương trình Song ngữ tiếng Việt đầu tiên từ lớp Mầm non đến lớp 12 trên toàn quốc. Điều này củng cố vững chắc rằng chúng tôi là một trong những học khu hàng đầu ở Quận Cam và trên toàn quốc.

Những thành tựu đáng kinh ngạc này là minh chứng cho cộng đồng sôi động, hòa nhập và hỗ trợ mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã tham gia vào quá trình cải tiến khu học chánh của chúng ta thành một nơi trong đó sự xuất sắc trong học tập, sự đa dạng và cộng đồng được công nhận.

Khi chúng ta hướng tới thời gian còn lại của năm học, tôi rất hào hứng với các sự kiện, lễ kỷ niệm sắp tới và các hợp tác cộng đồng hiện tại mà chúng ta đang vun đắp. Hãy tiếp tục khao khát truyền cảm hứng cho sinh viên của chúng ta và cộng đồng WSD.

Trân trọng, Gunn Marie Hansen, Ph.D.

 

 

 

 

Stay Connected | March 2024 Newsletter

Dear Westminster School District (WSD) Community,

As we welcome the arrival of spring, I am filled with excitement and the WSD INSPIRES! mentality to continue working hard for the last stretch of the school year. March has been a month of vibrant celebrations and remarkable achievements within our district, and I am honored to share these updates with you.

First and foremost, I want to take a moment to recognize the outstanding achievements of our staff and students. This month, we held our annual Foundation Awards ceremony, where we celebrated the exceptional accomplishments of our students and their road to success. It was truly inspiring to see our community come together to honor the hard work, dedication, and passion that our students and staff put into their work every day.

During this month, WSD partnered with Westminster High School (WHS) in the Huntington Beach Union High School District to bridge our Vietnamese Dual Language Immersion Program (VDLI) at Demille and Warner. The collaboration between WSD and WHS represents a significant milestone in promoting linguistic diversity and cultural Proficiency within every VDLI students’ academic journey. The VDLI program at WSD garnered a myriad of publicity for being the first VDLI program in the state of California. Now,with the partnership with Westminster High School, WSD is the first Vietnamese Dual Immersion Program Pre-K through 12th Grade program in the nation. Cementing us as one of the premier districts in Orange County and nation.

These incredible achievements are a testament to the vibrant, inclusive, and supportive community we have built together. I want to extend my heartfelt gratitude to everyone who has played a role in making our district a place where academic excellence, diversity, and community are recognized.

As we look ahead to the remainder of the school year, I am excited for the upcoming events, celebrations, and ongoing community collaborations we cultivate. Let’s continue to aspire to inspire our students and the WSD community.

Sincerely,

Gunn Marie Hansen, Ph.D.

 

 

 

 

 

Stay Connected | March 2024 Newsletter | Spanish Edition

Estimada comunidad del Distrito Escolar de Westminster:

¡Mientras damos la bienvenida a la llegada de la primavera, me lleno de emoción y con la mentalidad de que el Distrito Escolar de Westminster Inspira para seguir trabajando arduamente para el resto de este año escolar! El mes de marzo ha sido un mes de celebraciones vibrantes y logros notables dentro de nuestro distrito escolar, y es un honor para mi compartir estas actualizaciones con ustedes.

En primer lugar, quiero tomarme un momento para reconocer los logros sobresalientes de nuestro personal y los estudiantes. Este mes se llevó a cabo nuestra Ceremonia Anual de Reconocimientos de la Fundación, donde celebramos los logros excepcionales de nuestros estudiantes y su camino hacia el éxito. Fue realmente inspirador ver a nuestra comunidad unirse para honrar el arduo trabajo, la dedicación y la pasión que nuestros estudiantes y el personal ponen en su trabajo todos los días.

Durante este mes, el Distrito Escolar de Westminster se asoció con Westminster High School en el Distrito Escolar de Huntington Union High School para unir nuestro Programa de Inmersión Bilingüe en Vietnamita. La colaboración entre el Distrito Escolar de Westminster y la High School de Westminster representa un hito importante en la promoción de la diversidad lingüística y la comprensión cultural dentro del recorrido académico de cada estudiante del Programa de Doble Immersión en ingles-vietnamita (VDLI, por sus siglas en inglés). El programa VDLI en el Distrito Escolar de Westminster obtuvo una gran publicidad por ser el primer programa VDLI en el estado. Ahora somos el primer programa desde el Preescolar hasta el 12.º grado en el país. Consolidándonos como uno de los distritos más importantes y potentes del condado de Orange y del país.

Estos increíbles logros son un testimonio de la comunidad vibrante, inclusiva y solidaria que hemos construido juntos. Quiero extender mi más sincero agradecimiento a todos los que han desempeñado un papel para hacer de nuestro distrito un lugar donde se reconoce la excelencia académica, la diversidad y la comunidad.

Mientras miramos hacia el resto del año escolar, estoy emocionada por los próximos eventos, celebraciones y colaboraciones comunitarias continuas que cultivamos. Sigamos aspirando a inspirar a nuestros estudiantes y a la comunidad del Distrito Escolar de Westminster.

Superintendente,

Dra. Gunn Marie Hansen Ph.D.

Distrito Escolar de Westminster

 

 

 

 

School News Roll Call | March 2024 Edition

As we reflect on the vibrant celebrations of the Tet Parade, Tet Festival, and Lunar New Year festivities that have taken place across our district over the past month,
I am filled with immense pride and gratitude. These events not only brought our community together but also provided a wonderful opportunity for us to embrace and celebrate the rich cultural diversity that makes our district so unique.

The Tet Parade, with its colorful floats, traditional music, and spirited performances, was a sight to behold. I am proud that WSD was the title sponsor of the parade this year; with our students leading off the Opening Ceremony with their incredible performance. It was heartwarming to see students, staff, and families come together, showcasing the unity and strength of our community. The Tet Festival enriched our understanding and appreciation of Vietnamese culture, offering us a glimpse of the arts, language, and traditions. Students and staff from our Vietnamese Dual Language Immersion program, showed up in full force to perform and support at the WSD booth. 

Stay Connected | February 2024 Newsletter

Dear Westminster School District Community,

As we reflect on the vibrant celebrations of the Tet Parade, Tet Festival, and Lunar New Year festivities that have taken place across our district over the past month, I am filled with immense pride and gratitude. These events not only brought our community together but also provided a wonderful opportunity for us to embrace and celebrate the rich cultural diversity that makes our district so unique.

The Tet Parade, with its colorful floats, traditional music, and spirited performances, was a sight to behold. I am proud that WSD was the title sponsor of the parade this year; with our students leading off the Opening Ceremony with their incredible performance. It was heartwarming to see students, staff, and families come together, showcasing the unity and strength of our community. The Tet Festival enriched our understanding and appreciation of Vietnamese culture, offering us a glimpse of the arts, language, and traditions. Students and staff from our Vietnamese Dual Language Immersion program, showed up in full force to perform and support at the WSD booth. The Lunar New Year celebrations, marking the beginning of a new year on the lunisolar calendar, were filled with joy and hope, symbolizing new beginnings and the promise of a prosperous year ahead.

At the recent California Association of Bilingual Education Conference (CABE), Westminster School District showcased the dedication and talent of its students, staff, and team. Our staff presented at various workshops, our students delivered captivating performances, and our Board members presented the Republic of Vietnam flag to the CABE team as a symbol of unity and cultural appreciation. We are proud of our community's active involvement in this event, highlighting our commitment to bilingual education.

These celebrations are a testament to the vibrant, inclusive, and supportive community we have together. I want to extend my thanks to everyone who played a part in organizing and participating in these events. Your enthusiasm, creativity, and dedication have made these celebrations a success. I am continually impressed by the talent and commitment of our students, staff, and families, and it is a privilege to be a part of such an inspiring district.

As we look ahead, let us continue to celebrate our diversity and support one another. I look forward to attending many more events this year.

Superintendent,

Dr Gunn Marie Hansen

Stay Connected | February 2024 Newsletter | Spanish

Estimada comunidad del Distrito Escolar de Westminster:

Me llena de inmenso orgullo y gratitud al reflexionar sobre las vibrantes celebraciones del desfile y el festival del Año Nuevo Lunar (Tet), y las festividades del Año Nuevo Lunar que han tenido lugar en todo nuestro distrito escolar durante el último mes. Estos eventos no solo unieron a nuestra comunidad, sino que también nos brindaron una maravillosa oportunidad para abrazar y celebrar la rica diversidad cultural que hace que nuestro distrito escolar sea tan único.

El desfile del Año Nuevo Lunar (Tet), con sus coloridas carrozas, su música tradicional y sus animadas actuaciones, fue un espectáculo para la vista. Estoy orgullosa de que el Distrito Escolar de Westminster haya sido uno de los patrocinadores principales del desfile este año; con nuestros estudiantes liderando la ceremonia de apertura con su increíble actuación. Fue conmovedor ver a los estudiantes, al personal y a las familias unirse, mostrando la unidad y la fuerza de nuestra comunidad. El festival Tet enriqueció nuestra comprensión y apreciación de la cultura vietnamita, ofreciéndonos una visión de las artes, el idioma y las tradiciones. Los estudiantes y el personal de nuestro Programa de Doble Inmersión en ingles-vietnamita se presentaron con toda su fuerza para actuar y apoyar en el puesto móvil del Distrito Escolar de Westminster. Las celebraciones del Año Nuevo Lunar que marcan el comienzo de un nuevo año en el calendario lunisolar, estuvieron llenas de alegría y esperanza, simbolizando nuevos comienzos y la promesa de un año próspero por delante.

En la reciente Conferencia de la Asociación de California para la Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés), el Distrito Escolar de Westminster mostró la dedicación y el talento de sus estudiantes, el personal y el equipo. Nuestro personal se presentó en varios talleres, nuestros estudiantes ofrecieron actuaciones cautivadoras y los miembros de nuestra Mesa Directiva presentaron la bandera de la República de Vietnam al equipo de CABE como símbolo de unidad y aprecio cultural. Estamos orgullosos de la participación activa de nuestra comunidad en este evento, destacando nuestro compromiso con la educación bilingüe.

Estas celebraciones son un testimonio de la comunidad vibrante, inclusiva y solidaria que tenemos juntos. Quiero extender mi agradecimiento a todos los que participaron en la organización y participaron en estos eventos. Su entusiasmo, creatividad y dedicación han hecho que estas celebraciones sean un éxito. Estoy continuamente impresionada por el talento y el compromiso de nuestros estudiantes, el personal y las familias, y es un privilegio ser parte de un distrito escolar tan inspirador. Al mirar hacia el futuro, sigamos celebrando nuestra diversidad y apoyándonos unos a otros. Espero asistir a muchos más eventos este año.

Superintendente,

Dra. Gunn Marie Hansen

 

 

 

 

Stay Connected | February 2024 Newsletter | Vietnamese

Kính gửi Cộng đồng Học khu Westminster,

Khi suy ngẫm về những hoạt động sôi động như Diễn Hành Tết, Hội Chợ Tết và các lễ hội mừng Tết Nguyên Đán diễn ra khắp nơi trên toàn học khu trong tháng qua, lòng tôi tràn ngập niềm tự hào và biết ơn. Những sự kiện này không chỉ gắn kết cộng đồng của chúng ta lại với nhau mà còn mang đến cơ hội tuyệt vời để chúng ta đón nhận và tôn vinh sự đa dạng văn hóa phong phú khiến học khu của chúng ta trở nên độc đáo.

Cuộc diễn hành Tết, với những chiếc xe hoa màu sắc rực rỡ, âm nhạc truyền thống và những màn trình diễn sinh động là một cảnh tượng đáng chú ý. Tôi tự hào rằng WSD là nhà bảo trợ chính cho cuộc diễn hành năm nay; với các em học sinh bắt đầu Lễ Khai Mạc với màn trình diễn tuyệt vời. Thật ấm lòng khi thấy học sinh, giáo viên, nhân viên và gia đình đến với nhau, thể hiện sự đoàn kết và sức mạnh của cộng đồng chúng ta. Hội Chợ Tết đã làm phong phú thêm sự hiểu biết và trân trọng của chúng tôi về văn hóa Việt Nam, mang đến cho chúng tôi đôi nét về nghệ thuật, ngôn ngữ và truyền thống Việt Nam. Các học sinh và giáo viên, nhân viên của chương trình Song Ngữ Tiếng Việt đã có mặt đông đủ để biểu diễn và hỗ trợ tại gian hàng của WSD. Lễ đón mừng Tết Nguyên Đán, đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới theo âm lịch, tràn ngập niềm vui và hy vọng, tượng trưng cho những khởi đầu mới, hứa hẹn một năm thịnh vượng đang đến.

Tại Hội nghị Giáo dục Song ngữ California (CABE) mới đây, Học khu Westminster đã thể hiện sự cống hiến và tài năng của học sinh, nhân viên và đội ngũ của mình. Nhân viên của chúng tôi đã trình bày tại nhiều buổi hội thảo khác nhau, các em học sinh đã mang đến những màn trình diễn hấp dẫn và các thành viên trong Hội đồng quản trị đã trao tặng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa cho nhóm CABE như một biểu tượng của sự đoàn kết và trân trọng văn hóa. Chúng tôi tự hào về sự tham gia tích cực của cộng đồng vào sự kiện này, nêu bật cam kết của chúng tôi đối với giáo dục song ngữ.

Những buổi lễ mừng này là minh chứng cho cộng đồng sôi động, hòa nhập và hỗ trợ mà chúng ta cùng có. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã tham gia tổ chức và đến tham dự các sự kiện này. Sự nhiệt tình, sáng tạo và cống hiến của quý vị đã giúp các buổi lễ mừng này thành công Tài năng và sự cam kết của học sinh, nhân viên và các gia đình liên tục gây ấn tương cho tôi, và tôi rất vinh hạnh được là thành phần của một học khu đầy cảm hứng như vậy.

Hướng về tương lai, chúng ta hãy tiếp tục tôn vinh sự đa dạng và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi mong muốn được tham dự nhiều sự kiện hơn nữa trong năm nay.

Tổng Giám Đốc, Tiến sĩ Gunn Marie Hansen

Spring Parent Symposium | English

Every parent wants the best for their child, but how do we help them have the best? For our children to have the best, we need to equip our tool belts the best way possible to teach them the skills they will need as adults. We want our children to be, respectful, resilient, determined, goal oriented, communicate with us, have integrity, be confident, trusting, have focus, be happy, be a leader, be hard working, etc. How do we teach these important skills? Keith's keynote will give you tools to help your child build a promising future for themselves.